ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1914

 

 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r.
Poz. 1914


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 grudnia 2014 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 oraz z 2014 r. poz. 1440) w załączniku nr 1:
1) w części IV:
a) w ust. 2:
– pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:
„35) FT3;
36) FT4;”,
– dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
„37) PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
1) 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;
2) 88.717 USG ślinianek;
3) 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
5) obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).”,
c) uchyla się ust. 9;

2) w części V w ust. 1 w pkt 1.1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
– przyjmujący deklarację wyboru świadczeniobiorców,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...