ZARZĄDZENIE NR  74/2012/DSOZ

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

z dnia 8 listopada 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr  29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w „Tab. 1.2 rehabilitacja lecznicza”, „Tab. 1.8 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie” i „Tab. 1.10 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, w kryterium „Jakość”, w części: „zewnętrzna ocena jakości”, treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:

 

Kryterium

Poziom skalujący

Szczegółowe parametry oceny

Warunki dodatkowo oceniane

 

Treść

Waga skalująca

Treść

Typ odpowiedzi

L.p.

Treść

Liczba punktów jednostkowych

 

2

3

4

5

6

7

8

9

Jakość

 

zewnętrzna ocena jakości

 

5

certyfikaty jakości (dotyczy zakresów realizowanych w trybie stacjonarnym)

Jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

 

Certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy

2,0

 

Certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy

3,0

3

certyfikaty jakości (dotyczy zakresów realizowanych w trybie ambulatoryjnym)

Jedna odpowiedź do wyboru

 

Certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)     w ”Tab. 1.1.1 leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie stacjonarnym”, „Tab.1.1.2 leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie jednodniowym”, „Tab. 1.1.3 leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie ambulatoryjnym”, „Tab. 1.1.4 leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne”, „Tab. 1.1.5 leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)” , „Tab. 1.11.1 leczenie szpitalne – oddziały szpitalne – hospitalizacja”, „Tab.1.11.2 leczenie szpitalne – oddziały szpitalne – hospitalizacja planowa”, „Tab. 1.11.3 leczenie szpitalne – szpitalny oddział ratunkowy (SOR)/ izba przyjęć (IP)” i „Tab.1.15 leczenie szpitalne – oddziały szpitalne – zespół chirurgii jednego dnia /zespół opieki dziennej”, w kryterium „Jakość”, w części: „zewnętrzna ocena jakości”, treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:

 

Kryterium

Poziom skalujący

Szczegółowe parametry oceny

Warunki dodatkowo oceniane

 

Treść

Waga skalująca

Treść

Typ odpowiedzi

L.p.

Treść

Liczba punktów jednostkowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jakość

zewnętrzna ocena jakości

5

certyfikaty jakości

Jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

 

Certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy

2,0

 

Certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     w „Tab. 1.3 programy profilaktyczne”, „Tab.1.9 leczenie stomatologiczne”, „Tab.1.12 opieka paliatywna i hospicyjna”, „Tab. 1.13.3 kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna” i „Tab. 1.14 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze”  w kryterium „Jakość”, w części: „zewnętrzna ocena jakości”, treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:

 

Kryterium

Poziom skalujący

Szczegółowe parametry oceny

Warunki dodatkowo oceniane

 

Treść

Waga skalująca

Treść

Typ odpowiedzi

L.p.

Treść

Liczba punktów jednostkowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jakość

zewnętrzna ocena jakości

3

certyfikaty jakości

Jedna odpowiedź do wyboru

 

Certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)     w „Tab. 1.6 lecznictwo uzdrowiskowe”, w kryterium „Jakość”, poziomie skalującym- treść, w części: „wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń” oraz „zewnętrzna ocena jakości” treść wierszy w kolumnach nazwanych: „Maksymalna liczba punktów oceny”, „treść”, „typ odpowiedzi”, „treść”, „liczba punktów jednostkowych” otrzymuje brzmienie:

 

Tab. 1.6 - lecznictwo uzdrowiskowe

kryterium

% udział punktów z kryterium

poziom skalujący

szczegółoe parametry oceny

możliwe odpowiedzi

treść

Maksymalna liczba punktów oceny

treść

typ odpowiedzi

treść

liczba

punktów jednostkowych

Jakość

 

wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń

14

warunki lokalizacyjne

w miejscu

jedna odpowiedź do wyboru

kompleksowo zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) po roku 2009

7

kompleksowa modernizacja/remont całej bazy hotelowej i żywieniowej (wraz z wyposażeniem) po 2009 roku

7

zewnętrzna ocena jakości

3

certyfikaty jakości

jedna odpowiedź do wyboru

certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu złożenia oferty

3

 

§ 2.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Agnieszka Pachciarz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...